shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Colmar

Colmar jest kultow± mark± na ¶wiatowej scenie narciarskiej.

W 1952 roku dzia³ projektowy stworzy³ pierwszy aerodynamiczny kostium narciarki dla Zeno Colo i w tym samym roku ten wybitny w³oski zjazdowiec wygra³ Mistrzostwa ¦wiata w Oslo. Od tego czasu, Colmar ubiera³ w³oskie dru¿yny narodowe wielu dyscyplin zimowych. Ranga firmy wzros³a natychmiast i do³±czy³a ona do czo³ówki producentów odzie¿y zimowej.
Colmar wspó³pracowa³ blisko z W³osk± Federacj± Sportów Zimowych, równie¿ z instruktorami narciarstwa oraz sportowcami takimi jak Gustaw Thöni i Piero Gros, zaliczanymi do grona najlepszych narciarzy w historii, zdobywcami kilku medali na Olimpiadzie Zimowej i tytu³ów w Mistrzostwach ¦wiata z pocz±tkiem lat siedemdziesi±tych ubieg³ego stulecia.

Od tej pory narciarstwo, wyczynowe jak i rekreacyjne, sta³o siê t³em i inspiracj± dla marki, a dziêki szerokim i doskona³ym kolekcjom, Colmar zyska³ obecnie miano ¶wiatowego lidera w dziedzinie odzie¿y narciarskiej.
Filter anzeigen
Wir fanden 1 produkte
Sortieren
Pants Colmar DIAMANTE MD0461 Damskie
-29%
verfügbar
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP