shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Völkl

Our shop is an authorized representative of the Völkl brand.

Stare powiedzenie, "ca³o¶æ jest warta wiêcej ni¿ suma czê¶ci" odnosi siê do filozofii firmy Völkl. Ka¿dy z produktów ³±czy w sobie najnowsze technologie i najwy¿sz± jako¶æ z bezgraniczn± pasj± do sportu oraz do¶wiadczeniem i umiejêtno¶ciami zespo³u Völkl.

Narty, snowboard, odzie¿ sportowa - wszystko zwi±zane z mark± Völkl jest wynikiem niestrudzonych badañ i rozwoju. Völkl reprezentuje doskona³± jako¶æ produktów i niemieck± precyzjê. Nie s± to tylko s³owne zapewnienia, ale sprawdzona rzeczywisto¶æ. Jako jedyny producent, w dalszym ci±gu produkuj±cy narty w Niemczech, traktuj± "Made in Germany", jako zobowi±zanie do najwy¿szej jako¶ci wykonania, jak i obietnicê jako¶ci dla Was, ich klientów.

Si³± napêdow±, po za innowacyjno¶ci±, jest zawodowe narciarstwo, zarówno narciarstwo alpejskie Pucharu ¦wiata, jak i profesjonalny freeskiing i snowboarding – dotrzymuj± kroku nowym zmianom w bran¿y. Ale profesjonalni zawodnicy nie s± jedynymi beneficjentami ich technologicznych rozwi±zañ – jest nim ka¿dy u¿ytkownik sprzêtu w ka¿dym momencie jazdy na ich nartach. Sprzêt sportowy Völkl zapewnia maksymalizacjê osi±gniêæ na stoku i zabawy na ¶niegu.
Filter anzeigen
Wir fanden 15 produkte
Sortieren
Bag Volk ROLLING 24" ALL PRO DUFFEL
-10%
verfügbar
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP