shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Salomon

Our shop is an authorized representative of the Salomon brand.

Historia firmy siêga roku 1947 i zaczyna siê skromnym warsztatem otworzonym przez rodzinê Salomonów w Annecy we Francji. Pocz±tkowo warsztat produkuje raczej niewielkie ilo¶ci desek do nart, jednak wynalezienie przez Georga Salomona specjalistycznej maszyny (w 1952 roku) znacznie zwiêksza produkcjê.
Kolejne lata dostarczaj± nastêpnych patentów, jednak dotycz± one ju¿ budowy nart, a dok³adnie wi±zañ.

Jednak sporty zimowe to nie jedyne pole dzia³añ firmy, w 1992 Salomon wypuszcza na rynek solidne obuwie przeznaczone do wêdrówek.

Firma nie przestaje wprowadzaæ nowych rozwi±zañ - w 1995 roku na rynku pojawiaj± siê narty Prolink z zewnêtrzym systemem pocha³ania drgañ.

Po dwóch latach Salomon zostaje wykupiony przez Adidasa oraz przekszta³aca siê tym samym w Adidas-Salomon SA. Nie ma to jednak du¿ego wp³ywu na dotychczasowy kierunek rozwoju firmy.

Z kolejnymi latami oferta znacznie siê powiêksza i obejmuje kompletne wyposa¿enie snowboardzisty, rolki oraz specjalistyczne buty trekkingowe.

Dba³o¶æ o najwy¿sz± jako¶æ jest widoczna w „letniej” czê¶ci oferty w postaci trwa³ego i komfortowego obuwia czy odzie¿y sportowej.
Filter anzeigen
Wir fanden 152 produkte
Sortieren
Salomon Active Belt Black
-22%
verfügbar
Salomon Pulse Belt Berry
-24%
verfügbar
Salomon PIONEER LT JR White helmet
-30%
verfügbar
Salomon Wayfaber Shorts Pant M
-25%
verfügbar
Salomon Grom Jr Black ski helmet
-30%
verfügbar
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP