shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Lezyne

Firma Lezyne zosta³a za³o¿ona w 2007 roku, przez Micki Kozuschek - ikonê przemys³u oraz innych partnerów bran¿owych.
Kozuschek - by³y zawodowy triathlonista pochodzi z Niemiec. U szczytu swojej kariery Micki rozpocz±³ przygodê z Maxcycles i wniós³ na rynek niemiecki niedrogie, wysokiej jako¶ci rowery i odzie¿.

Wkrótce po przeprowadzce do USA, Kozuschek za³o¿y³ firmê Truvativ, która wzrasta³a, aby w koñcu staæ siê wiod±cym producentem czê¶ci zamiennych i komponentów rowerowych.
W 2004 Kozuschek sprzeda³ markê Truvativ do SRAM i rozpocz±³ dwuletni± przerwê w bran¿y rowerowej, aby wybudowaæ swój wymarzony dom i spêdzaæ czas z rodzin±.

Nastêpnie w 2007 roku, Kozuschek powróci³ do bran¿y rowerowej z Lezyne - Engineered Design.
W czasach, gdy standardem sta³y siê tanie wyroby z tworzyw sztucznych, które nie dzia³a³y, Lezyne okre¶li³o sobie nowy cel - projektowanie i tworzenie akcesoriów doskona³ej jako¶ci, spe³niaj±cych te same wysokie standardy, jak wysokiej klasy czê¶ci rowerowe.
Jednym s³owem, celem Lezyne by³ Engineered Design. Trzy lata pó¼niej, cel siê nie zmieni³ i Lezyne jest obecnie liderem w bran¿y akcesoriów rowerowych z nagradzanymi produktami na ca³ym ¶wiecie.

Innowacyjne produkty, takie jak pompki CNC Floor z bezpiecznym gwintem Flip-Thread Chuck, Carbon Road Drive 2 wykonane przy u¿yciu lekkich technologii karbonowych Full Carbon i wiele innych narzêdzi, wykonanych z doskona³ej jako¶ci materia³ów i z niezwyk³± precyzj± pozwoli³o firmie znacznie wyprzedziæ konkurencjê.

Ponadto Lezyne dumnie sponsoruje najlepszych sportowców w tym HTC-Highroad Pro Cycling Team, Cedric Gracia, Sabrina Jonnier, Geoff Kabush, Bart Brentjens i wielu innych.

Podsumowuj±c Lezyne to po³±czenie mi³o¶ci do jazdy na rowerze, wzornictwa i stylu - znakomicie zaprojektowane, inteligentnie wykonane i ca³kowicie funkcjonalnie.
Filter anzeigen
Wir fanden 50 produkte
Sortieren
Lezyne BAG ROAD CADDY seat bag
-33%
verfügbar
Lampka tylna Lezyne Stick Drive
-30%
verfügbar
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP