shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Julbo

Our shop is an authorized representative of the Julbo brand.

Renomowany francuski producent profesjonalnych okularów przeciws³onecznych, gogli i kasków, który rozpocz±³ sw± dzia³alno¶æ w 1888 roku.

Specjali¶ci Julbo wychodz±c naprzeciw oczekiwaniom klientów, stworzyli szerok± ofertê okularów o rozleg³ym profilu zastosowañ, poczynaj±c od grupy modeli przeznaczonych do wspinaczki wysokogórskiej poprzez wszystkie rodzaje sportów, ³±cznie z wodnymi, a¿ po specjaln± kolekcje miejsk±.

Zastosowanie najwy¿szej klasy soczewek mineralnych, a tak¿e policarbonowych i zintegrowanych z nimi specjalistycznych filtrów, pozwala firmie zaoferowaæ produkty daj±ce mo¿liwo¶æ zaspokojenia oczekiwañ klientów o wysokich wymaganiach i ¶ci¶le okre¶lonych potrzebach.

Wszystkie produkowane modele okularów zawieraj± filtr chroni±cy w 100% oczy przed promieniowaniem UV. Dodatkowym atutem produktów s± filtry ¶wiat³a widzialnego oraz promieni podczerwonych, daj±cy one wysoki komfort u¿ytkowania. Dope³nieniem kolekcji jest tak¿e szeroka gama okularów z filtrem polaryzacyjnym oraz fotochromatycznym.

Wychodz±c naprzeciw najm³odszym klientom, Julbo stworzy³o specjaln± kolekcjê dzieciêc±, dziêki której nasze pociechy otrzymaj± w³a¶ciw± ochron± dla swoich delikatnych oczu.
Filter anzeigen
Wir fanden 5 produkte
Sortieren
Julbo Quantum Ski Goggles
-35%
verfügbar
Julbo Mission Grey Ski Helmet
-35%
verfügbar
Julbo Odissey Black Ski Helmet
-35%
verfügbar
Julbo Odissey Blanc Ski Helmet
-35%
verfügbar
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP