shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Iguana

Iguana pojawi³a siê w Kaliforni w 1990 roku, bardzo szybko staj±c siê kultow± mark± dla wielu mi³o¶ników sportów ekstremalnych. Odnosz±c olbrzymi sukces, b³yskawicznie rozprzestrzeni³a siê po ca³ym ¶wiecie, pojawiaj±c siê równie¿ w Polsce.

Iguana bez ¿adnych ograniczeñ ³±czy w sobie najnowsze rozwi±zania z zakresu technologii materia³ów ze ¶wiatowymi trendami we wzornictwie, bardzo wysok± jako¶æ oraz atrakcyjn± cenê. Mo¿emy j± spotkaæ dos³ownie w ka¿dej dyscyplinie sportu, zim± i latem, w¶ród aktywnych ludzi, ceni±cych wysokie walory technologiczne oraz komfort wynikaj±cy z u¿ytkowania odzie¿y Iguana nawet w najciê¿szych warunkach.

Wszystko to ¶wiadczy o unikalno¶ci tej marki oraz jest niew±tpliwym kluczem do sukcesu.
Filter anzeigen
Wir fanden 0 produkte
Sortieren
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP