shopping_bag Ihr Warenkorb

WARENKORB

Es befinden sich keine Produkte im Warenkorb

Sortiment - Cube

Our shop is an authorized representative of the Cube brand.

Pomys³odawc± i za³o¿ycielem marki rowerowej CUBE jest Marcus Pürner. Ju¿ w okresie swoich studiów marzy³ o byciu wielkim producentem rowerów. Swoj± pasjê do dwóch kó³ek, a szczególnie do ich uje¿d¿ania, odkry³ bêd±c nastolatkiem. Wtedy ¶ciga³ siê z rówie¶nikami oraz z samym sob±. Dzisiaj, w ka¿d± podró¿ zabiera ze sob± rower. Pomocn± d³oñ w za³o¿eniu rowerowego przedsiêbiorstwa wyci±gn±³ do Marcusa tato, który sam zajmuje siê produkcj± mebli biurowych, a przede wszystkim - foteli. Na pocz±tek tato wydzieli³ Marcusowi powierzchniê 15m2 swojego przedsiêbiorstwa, gdzie stworzono biuro projektowe, liniê produkcyjn± oraz magazyn jednocze¶nie.

Od 1993 roku, w Niemczech, w po³udniowej Bawarii, w Waldershofie rowery tworzone s± w tym samym miejscu. Zmieni³o siê to, ¿e ca³kowita powierzchnia przeznaczona do stworzenia gotowego roweru, zaczynaj±c od pomys³u, zajmuje ok. 20 tysiêcy m2. Jak tylko ka¿dy z ponad 150 modeli rowerów przejdzie pomy¶lnie wszystkie etapy produkcji, trafia do sprzeda¿y do ponad 2 tysiêcy punktów handlowych w Europie, kilkuset w Ameryce Po³udniowej, Azji oraz Australii.

Motto CUBE Bikes to "CUBE Your Life", co w prze³o¿eniu oznacza najlepsz± jako¶æ, modny wygl±d i przyjemno¶æ z jazdy na rowerze. Celem Cube jest dopasowanie roweru do potrzeb ka¿dego u¿ytkownika z osobna. Dlatego w kolekcji Cube znajdziecie zarówno super profesjonalne rowery szosowe, MTB czy triathlonowe, jak i te komfortowe, których przeznaczenie traktuj± bardzo szeroko. W¶ród nich znajdziecie zarówno szosê, MTB oraz rowery miejskie i trekkingowe. Nie mo¿na zapomnieæ o rowerach dla najm³odszych, ale oczkiem w g³owie, od niedawna jest linia stworzona specjalnie dla kobiet.

BESTSELLER

Filter anzeigen
Wir fanden 220 produkte
Sortieren
Cube Bottle Icon 0,75L green
-5%
verfügbar
Cube RFR Clip red/blue rear lamp
-5%
verfügbar
PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP