shopping_bag Twój Koszyk

KOSZYK

Brak produktów w Koszyku

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy OlimpiaSport.pl, działający pod adresem www.olimpiasport.pl, prowadzony jest przez OlimpiaSuperSport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Bydgoszczy, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000893723, NIP 967-136-21-95, REGON 360230480.

2. Sklep internetowy OlimpiaSport.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sklepy stacjonarne.

3. Kontakt ze Sprzedawcą we wszelkich sprawach możliwy jest za pośrednictwem:
a. poczty elektronicznej - Adres e-mail: biuro@olimpiasport.pl
b. telefonu - Numer telefonu: 52 321 27 15 (kontakt telefoniczny jest możliwy w Godzinach pracy obsługi Sklepu)
c. faksu - Numer faksu: 52 322 02 04
d. korespondencji pocztowej - Adres: OlimpiaSuperSport, ul. Gdańska 27, 85-021 Bydgoszcz, Polska

4. Konto bankowe Sprzedawcy:
Bank: BNP Paribas
Numer konta: 76 1600 1462 1830 3475 1000 0015
SWIFT banku: PPABPLPK

5. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Sprzedawca - OlimpiaSuperSport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Sklep lub Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.olimpiasport.pl
Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie
Cena - jednostkowa cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru
Zamówienie - zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego
Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Indywidualny Przedsiębiorca - Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę (w tym: umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) bezpośrednio związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przezeń działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Godziny pracy obsługi Sklepu - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 14:00, we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
Regulamin - niniejszy regulamin§2
Produkty

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując Zamówienia, za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu i w niniejszym Regulaminie.

2. Ceny Towarów w Sklepie zawierają podatek VAT i podane są w Złotych polskich (zł) lub w Euro (€) zależnie od wybranej przez Klienta wersji językowej Sklepu. Stosowana waluta jest zawsze wyraźnie oznaczona przy cenie Towaru.

3. Ceny Towarów w Sklepie nie zawierają kosztu dostawy i dokonania płatności, o wysokości których decyduje każdorazowo Klient przy dokonywaniu zamówienia. Ostateczna cena w odniesieniu do danej umowy sprzedaży Towarów określana jest w procesie składania oferty (Zamówienia), zgodnie z §3.

4. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (chyba że w opisie danego Towaru wyraźnie wskazano inaczej) i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.§3
Zamówienia

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:
a. poprzez stronę internetową Sklepu
b. wysyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu

2. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów może nastąpić z pominięciem procedury rejestracji lub być poprzedzone wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego. Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie wybranego loginu i hasła.

3. W przypadku pominięcia procedury rejestracji złożenie zamówienia dokonane zostaje zgodnie z zasadami opisanymi w ust.4.

4. Podczas składania Zamówienia wymagane jest określenie:
a. nazw produktów, opcji produktów (kolor, rozmiar), ilości produktów
b. imienia i nazwiska odbiorcy
c. dokładnego adresu dostawy
d. numeru telefonu kontaktowego
e. adresu e-mail Zamawiającego

5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie, z wyłączeniem ust.1.c jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w Godzinach pracy obsługi Sklepu.

6. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe dla Zamawiającego spełniającego wymagania techniczne:
a. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne umożliwiające połączenie z Internetem i posiadające system operacyjny
b. łącze internetowe
c. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
d. włączona obsługa języka JavaScript
e. włączona obsługa plików Cookies
f. aktywne konto e-mail

7. Proces zamawiania przez stronę internetową Sklepu składa się z następujących kroków:
a. wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
b. podanie danych koniecznych do rejestracji Klienta wymienionych w ust.4 lub logowanie Klienta zarejestrowanego wcześniej
c. wybór formy dostawy i płatności
d. po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia
e. akceptacja Regulaminu
f. zatwierdzenie Zamówienia przez przycisk "Wyślij Zamówienie z obowiązkiem zapłaty"

8. Podsumowanie Zamówienia o którym mowa w ust.7.a obejmuje wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.:
a. przedmiot zamówienia
b. cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
c. główne cechy świadczenia
d. wybraną formę dostawy
e. wybraną formę płatności
f. całkowity koszt dostawy
g. dane kontaktowe zamawiającego
h. dane adresowe odbiorcy Towaru
i. termin zapłaty

9. W trakcie składania zamówienia, od początku do ostatniego kroku zatwierdzającego, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym także możliwość naniesienia zmian w wyborze produktów. W tym celu Klient powinien kierować się wyświetlanymi na stronie internetowej informacjami zawierającymi odniesienia do zmiany danych. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Po zatwierdzeniu ostatniego etapu Zamówienia wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

10. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:
a. płatność gotówką przy odbiorze
b. płatność zwykłym przelewem bankowym z góry
c. płatność szybkim przelewem online PayU lub kartą
d. raty Sygma Bank
e. raty mBank
f. raty e-Raty Santander Consumer Finanse

11. Zamawiający może dokonywać płatności przez kilka różnych form dzieląc całkowitą kwotę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej każdorazowo określając preferowaną formę.

12. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta na przycisk "Wyślij Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Po zawarciu Umowy sprzedaży Klient otrzymuje wiadomość e-mail od Sklepu z informacją o przyjęciu Zamówienia do realizacji oraz obejmującą wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.:
a. przedmiot zamówienia
b. cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
c. główne cechy świadczenia
d. wybraną formę dostawy
e. wybraną formę płatności
f. całkowity koszt dostawy
g. termin zapłaty
h. Regulamin

13. W przypadku Zamówień złożonych przez pocztę elektroniczną Sklep potwierdza treść Zamówienia w drodze wiadomości e-mail obejmującej wszystkie informacje dotyczące Zamówienia tj.:
a. przedmiot zamówienia
b. cenę jednostkową oraz łączną zamawianych Towarów (wraz z podatkiem)
c. główne cechy świadczenia
d. wybraną formę dostawy
e. wybraną formę płatności
f. całkowity koszt dostawy
g. dane kontaktowe zamawiającego
h. dane adresowe odbiorcy Towaru
i. termin zapłaty
j. Regulamin
Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili kliknięcia przez Klienta w przycisk "Potwierdzam Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" widniejący w wiadomości e-mail otrzymanej od Sklepu.

14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

15. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim z poziomu polskiej wersji językowej i w języku angielskim z poziomu angielskiej wersji językowej.

16. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Klient jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę, w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

18. Klient akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na dostarczanie faktur VAT oraz w przypadku zwrotów i uznawanych reklamacji – faktur korygujących VAT kanałami elektronicznymi. Faktury wysyłane są w formie plików PDF pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w Zamówieniu.

19. W przypadku sprzedaży ratalnej, w sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, obowiązuje regulamin kredytodawcy oraz postanowienia umowy kredytowej.§4
Wymiana towaru

1. Klient, będący Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, może zwrócić się do Sprzedawcy o wymianę zakupionego Towaru na inny egzemplarz tego samego Towaru lub inny Towar dostępny w Sklepie – za dopłatą lub zwrotem różnicy wartości.

2. W przypadku wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na wymianę Towaru, koszty przesyłki pokrywa Klient.§5
Odstąpienie Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy od Umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Towaru.

2. W przypadku Umowy sprzedaży obejmującej wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - termin określony w ust.1 obowiązuje od dnia w którym Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca lub osoba trzecia wskazana przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę, inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

3. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust.1 i 2, wystarczy dostarczenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przed upływem tego terminu.

4. Odstąpienie od Umowy sprzedaży następuje poprzez poinformowanie Sprzedawcy przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie takie może zostać przekazane na przykład przez:
a. przesłanie wypełnionego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu (do pobrania tutaj) przy użyciu poczty elektronicznej, faksu, korespondencji pocztowej, korzystając z danych kontaktowych opisanych w §1 ust.3
b. wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza odstąpienia (znajdującego się tutaj)
c. złożenie innego jednoznacznego oświadczenia, w którym Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca informuje o swojej decyzji odstąpienia od Umowy sprzedaży

5. Jeżeli Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca skorzysta z możliwości odstąpienia Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwróci Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

7. Zwrot płatności o których mowa w ust.6 dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku z wybranym sposobem zwrotu płatności.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności o których mowa w ust.6 do czasu otrzymania zwrotu Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sklepowi Towar na adres podany w §1 ust.3, niezwłocznie, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy.
Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeśli Towar ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą, wówczas Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca poniesie bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, których wysokość szacowana jest na kwotę od 12,90 zł do 150,00 zł, zależną od wagi i wymiarów zwracanych Towarów i możliwą do określenia na stronie Warunki dostawy.

10. W przypadku odstąpienia od Umowy, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy
b. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
c. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
d. w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
e. w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
f. w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
g. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę§6
Reklamacje

1. Większość Towarów dostępnych w Sklepie objętych jest gwarancją producenta. Sprzedawca przesyła dokumenty gwarancyjne wraz z Towarem. Warunki gwarancji i termin jej obowiązywania wskazane są w dokumentach gwarancyjnych.

2. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym gwarancją możliwe jest na adres wskazany w dokumentach gwarancyjnych lub za pośrednictwem Sprzedawcy przez:
a. przesłanie wypełnionego formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu (do pobrania tutaj) przy użyciu poczty elektronicznej, faksu, korespondencji pocztowej, korzystając z danych kontaktowych opisanych w §1 ust.3
b. wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza reklamacji (znajdującego się tutaj)
c. osobiste złożenie reklamacji w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
d. złożenie innej pisemnej reklamacji przy użyciu poczty elektronicznej, faksu, korespondencji pocztowej, korzystając z danych kontaktowych opisanych w §1 ust.3

3. W treści zgłoszenia reklamacji Klient powinien, w miarę możliwości, podać:
a. numer zamówienia
b. nr dokumentu zakupu wystawionego w odniesieniu do towaru, którego dotyczy zgłoszenie
c. imię i nazwisko
d. opis wady, w tym zwłaszcza: na czym wada polega, kiedy się ujawniła
e. czego Klient żąda w związku ze zgłoszeniem wady
Przy czym brak któregokolwiek z powyższych elementów w zgłoszeniu reklamacyjnym, dokonanym przez Klienta będącego Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, nie stanowi przeszkody dla rozpatrzenia reklamacji. Przesłanie kompletnej dokumentacji może jednak przyspieszyć postępowanie.

4. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją producenta "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony Towar zostaje nieodpłatnie odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres podany przez Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. W szczególnych przypadkach naprawa Towaru może odbyć się przez upoważnionego serwisanta na miejscu (tj. bez przewożenia).

5. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Ustawa Kodeks Cywilny przewiduje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczna lub prawną, w przypadku stwierdzenia tej niezgodności przed upływem 2 lat od wydania Towaru. Roszczenia Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku, przy czym nie skraca to okresu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, który to okres wynosi 2 lata od dnia wydania Towaru. W tym terminie Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady. W przypadku wykonywania uprawnień Konsumenta lub Indywidualnegp Przedsiębiorcy z tytułu wad prawnych produktu bieg terminu przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

6. Zgłoszenie reklamacji Towaru w czasie objętym rękojmią możliwe jest przez:
a. przesłanie wypełnionego formularza reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu (do pobrania tutaj) przy użyciu poczty elektronicznej, faksu, korespondencji pocztowej, korzystając z danych kontaktowych opisanych w §1 ust.3
b. wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza reklamacji (znajdującego się tutaj)
c. osobiste złożenie reklamacji w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy
d. złożenie innej pisemnej reklamacji przy użyciu poczty elektronicznej, faksu, korespondencji pocztowej, korzystając z danych kontaktowych opisanych w §1 ust.3

7. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów nie będących Konsumentami lub Indywidualnymi Przedsiębiorcami.

8. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres do Sklepu podany w §1 ust.3. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

9. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o realizacji uprawnień reklamacyjnych.

10. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może złożyć Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
a. wymiany Towaru na nowy
b. naprawy Towaru
c. obniżenia ceny Towaru
d. odstąpienia od umowy – o ile wada ma charakter istotny
Wybór żądania zależy od Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy.

11. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Jeżeli jest to pierwsze żądanie złożone w ramach reklamacji dotyczącej danego Towaru Sprzedawca może zaproponować niezwłoczną i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy wymianę wadliwego produktu na wolny od wad albo usunięcie wady. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę zgodnie z postanowieniami powyżej usunięcia wady, żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta lub Indywidualnegp Przedsiębiorcę inny sposób zaspokojenia roszczenia.

12. Jeśli w ramach pierwszego żądania z tytułu rękojmi, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca żąda wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady Towaru, Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Odmawiając, Sprzedawca może zaproponować zamiast usunięcia wady - wymianę Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru usunięcie wady. Niezależnie od tego, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób. Jeżeli zatem odmowa Sprzedawcy dotyczyła wymiany Towaru, to Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może następnie żądać naprawy Towaru. Istnieje również możliwość skorzystania przez Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcę z dwóch innych opcji, tj. obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy gdy wada ma charakter istotny.

13. Sprzedawca nie może proponować Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

14. Jeżeli spośród sprzedanych Towarów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od Towarów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy do odstąpienia od Umowy ograniczone jest do Towarów wadliwych.

15. Jeżeli Towar wadliwy został zamontowany, Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jest obowiązany jednak ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę zakupionego Towaru albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania Towaru, do wysokości ceny Towaru. W razie niewykonania tego obowiązku przez Sprzedawcę Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

16. Koszty naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniem treści ust.11 zdanie 1, ponosi Sprzedawca.§7
Polityka prywatności i Polityka plików cookies

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy, przeniesienia i usunięcia ich z bazy, prawo do bycia zapomnianym, prawo zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Zamawiających. Sprzedawca przestrzega zasad Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dane osobowe, zawarte w Umowie sprzedaży, Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej transakcji oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą i nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz z zastrzeżeniem przepisów niniejszego paragrafu. Sprzedawca informuje niniejszym o prawie osoby udostępniającej swoje dane, do wglądu do danych oraz ich poprawiania zgodnie z RODO. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem: firmy hostingowej, w której dane te są przechowywane, firm pośredniczących w transakcjach płatniczych, dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności, dostawców, dla których dane te są niezbędne do dostarczenia przesyłki oraz firm gromadzących opinie Klienta po transakcji aby zbadać satysfakcję klienta i dla zapewnienia wysokiego poziomu obsługi .

3. Sprzedawca zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony przetwarzanych danych osobowych.

4. W czasie wizyty na stronie internetowej Sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi strony Sklepu, służących optymalizacji korzystania ze strony Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.

5. Sklep korzysta z Google Analytics, serwisu analityki internetowej udostępnionego przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics gromadzi pliki cookies stanowiące informacje dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP). Informacje te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania ze strony przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów stron oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

6. Dla potrzeb działania aplikacji umożliwiającej chat z konsultantem online, zwanej dalej "Livechat", korzystającej z plików cookies, zbierane są informacje (których nośnikiem są pliki cookies) dotyczące aktualnie przeglądanej strony, źródła wejścia, czasu wizyty oraz dane o systemie operacyjnym, przeglądarce i lokalizacji użytkownika. Informacje przechowywane w aplikacji Livechat nie są łączone z danymi osobowymi internautów, są automatycznie kasowane po opuszczeniu witryny sklepu przez użytkownika. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości wysłania konkretnym użytkownikom zachęty do rozmowy z konsultantem w formie komunikatu. Treść rozmów przeprowadzonych w systemie Livechat jest archiwizowana i przechowywana w celu podnoszenia jakości obsługi oraz dla celów statystycznych.

7. Podmioty gospodarcze wymienione w niniejszym paragrafie, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.

8. Niniejszym, użytkownik zostaje poinformowany, że korzystanie z niniejszej strony internetowej Sklepu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez podmioty wymienione w niniejszym paragrafie, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych w tym paragrafie.

9. Odnośnie plików cookies, użytkownik może wyrazić zgodę na stosowanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Użytkownik może także zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i sposobów obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku usuwania lub ograniczenia korzystania z plików cookies, korzystanie z niektórych funkcjonalności strony Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w opisach zawartych w Pomocy przeglądarki internetowej.

10. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

11. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

12. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

13. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy po zrealizowaniu Zamówienia zgodnie z RODO. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

14. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Obsługa sklepu kontaktuje się z Klientami za pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

15. Po złożeniu Zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego Zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnymi wydarzeniami w Sklepie. Z usługi Newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie wysyłając wiadomość e-mail z informacją o rezygnacji.

16. Przekazane przez Klienta dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy sprzedaży, realizacji rabatów wynikających z programu lojalnościowego Sklepu, realizacji roszczeń reklamacyjnych, a także spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora danych osobowych oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi.

17. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

18. Podmiot zbierający dane określony jest w §1 ust.1.

19. Klienci chcący skorzystać z uprawnień dotyczących ochrony prywatności mogą wysłać stosowną wiadomość na adres e-mail podany w §1 ust.3.a.

20. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail podany w §1 ust.3.a.§8
Postanowienia końcowe


1. Niniejszy Regulamin świadczenia spełnia wymogi określone ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827), przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.), a także inne przepisy obowiązującego prawa.

3. Dla celów wykonania Regulaminu oraz Umowy sprzedaży, zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporu z konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa właściwe dla jego miejsca zamieszkania.

4. W przypadku Klientów, będących Konsumentami lub Indywidualnymi Przedsiębiorcami, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii), ale poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – ust.3 stosuje się takim zakresie, w jakim nie wyłącza zastosowania przepisów obowiązujących w państwie stałego pobytu Konsumenta lub Indywidualnego Przedsiębiorcy, których nie można wyłączyć w drodze umowy (zob. art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych [Rzym I, Dz.U.UE.L.2008.177.6]).

5. Konsumentowi lub Indywidualnemu Przedsiębiorcy przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w tym:
a. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
b. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, a Sprzedawcą.
c. Konsument lub Indywidualny Przedsiębiorca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem lub Indywidualnym Przedsiębiorcą, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz.U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

8. Korzystanie ze strony Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dotyczących Polityki prywatności Sklepu.

9. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które złożyły Zamówienia lub zawarły Umowy sprzedaży przed dokonaniem ww. zmian.

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.Załączniki:

Załącznik 1: Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik 2: Pouczenie o odstąpieniu od umowy


Załącznik 3: Druk reklamacyjny


PayU
Blik
Inpost
E Raty
BNP
BNP